Selecteer een pagina

Digitale examens – deel 1: de N-term

Digitale examens, aflevering 1: n-term

De afgelopen jaren heb ik veel kritiek uitgeoefend op de digitale examens die afgenomen worden op basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg, bijvoorbeeld vanuit mijn column in Trouw en de digitale pagina’s van de Correspondent.

Wat waren indertijd mijn voornaamste bezwaren?

 • Geen tweede correctie. Alleen de eigen docent kijkt het werk na; alleen vreemde ‘afwijkingen’ worden bij de najaarscorrectie door een commissie nagelopen. Leerlingen kunnen hierdoor bevoordeeld of benadeeld worden.
 • Geen openbaarheid. De toetsen worden niet openbaar gemaakt. Aangezien er al veel discussie is over de toetsen die wel gewoon openbaar gemaakt worden (zoals dit jaar Frans, economie en Nederlands), lijkt me dat kwalijk. Een vorm van democratische controle is nodig om de examenmakers scherp te houden.
 • Beperkte oefenmogelijkheid. Als leerlingen een papieren examen moet maken dan kunnen ze het internet leegtrekken aan oefenexamens, en het lijkt bovendien op wat leerlingen in de les doen. Maar een digitaal examen vereist wat knoppenkennis: hoe teken je punten op het beeldscherm en hoe trek je een kromme lijn? Dat vereist wat oefening, maar dat was in de beschermde softwareomgeving moeilijk te organiseren.
 • Vanwege de flexibele inplanning van het examen, zijn er diverse versies van een examen per jaar. Zij maken dus verschillende versies, soms ook binnen een klas waarbij ze qua inhoud erg kunnen verschillen. Dat wordt later wel met een N-term gecorrigeerd, maar de vraag is of dat zo maar kan, en of dat wel eerlijk is.
 • Om de normering te bepalen wordt er niet gebruik gemaakt van de reguliere pre-test/post-test methode – ik kom er dadelijk op terug–, maar van ankervragen. Dat zijn vragen die in examens van latere jaren weer gebruikt kunnen worden om zo het niveau constant te houden. Het is gemakkelijk voor leraren om screenshots te maken van alle opgaven, waardoor hij later met nieuwe examenkandidaten gericht kan oefenen, in de hoop dat een aantal van deze vragen terugkomt.

Mijn kritiek leidde tot Kamervragen door Tanja Jadnanansing, en die werden nogal snibbig beantwoord door OCW. Het is ze vergeven, want achter de schermen gebeurde er namelijk een heleboel.

Een aantal punten is inmiddels gecorrigeerd.

 • Experiment met tweede correctie: Bij de oude software waar de examens op draaiden was tweede correctie niet mogelijk. In de nieuwe software kan dit wel, en hier wordt nu een experiment mee gedraaid.
 • Gedeeltelijke openbaarheid: Het CvTE heeft de Kamer een aantal opties aangeboden voor openbaarheid. De staatssecretaris koos uiteindelijk de meest voor de hand liggende variant, waarbij 2/3 van het examen na de herkansingen wordt vrijgegeven, de ankeropgaven blijven geheim tot ze nogmaals gebruikt zijn, dan worden die ook openbaar.
 • Voldoende oefenmogelijkheden: Leerlingen kunnen binnen de nieuwe softwareomgeving online oefenen, dat kunnen ze nu dus ook thuis. Voor wiskunde zijn er bijvoorbeeld twee-examens en een knoppencursus te vinden op oefenen.facet.onl.

Laten we hier eerst even bij stil staan.

Ik vind het goed om te zien dat het CvTE de kritiek ter harte neemt, en belangrijke verbeterstappen heeft ondernomen. Bovenstaande verbeteringen maken het hele ‘pakket’ van digitale examinering natuurlijk al veel acceptabeler.

We komen zo ook dichtbij een punt dat ik digitale examens wellicht begin te preferen boven papieren examens. Maar er resteert nog steeds een fundamentele kwestie, die nog niet is opgelost. Daar wil ik graag in een vervolgblog de aandacht op vestigen. In deze blog wil ik daarvoor een opmaat geven.

 

Gelijk diploma-niveau vereist gelijk examenniveau

Eerst een stukje theorie.

We willen graag dat een havo-diploma dat afgegeven is in 2016 even veel waard is als een diploma dat is afgegeven in 2017. Daarom zou een denkbeeldige leerling die een 6,5 haalt voor Nederlands in 2016, met hetzelfde niveau ook een 6,5 moeten halen in 2017.

Iedereen snapt dat dat ingewikkeld is. Je kan niet ieder jaar dezelfde teksten voorleggen, en je kan ook niet telkens dezelfde vragen stellen. Soms spreken onderwerpen kandidaten wel aan, soms zijn de woorden wel of niet begrijpelijker. De opbouw van een examen kan ook voor een niveauverschil zorgen tussen jaren, evenals de lengte van het examen. Er zijn veel factoren die op het ‘niveau’ van een examen inwerken en dat moet uiteraard gecorrigeerd worden.

Vroeger konden examens alleen opgewaardeerd worden. Als een examen te moeilijk werd bevonden dan kon het CvTE bonuspunten toekennen.

Inmiddels zijn ze overgestapt naar de N-term. Daarmee kunnen er ook punten afgehaald worden, als een examen te makkelijk was.

 

Bij een N-term van 1 (genoteerd als N=1) hebben leerlingen de helft van de punten nodig om een 5,5 te halen. De strengste norm is N=0. Dan hebben leerlingen iets meer dan 60% van de punten nodig voor een 5,5. Hoe hoger de N-term hoe minder punten leerlingen nodig hebben voor een 5,5. Hoger dan N=2 is heel ongebruikelijk.

Zie ook de grafiek hieronder.

N-term-2

Maar hoe wordt die N-term vastgesteld? Dat heeft natuurlijk iets te maken met de moeilijkheid van een examen. Sommige mensen, vooral leerlingen, denken dat klagen bij het LAKS helpt om de normering te beïnvloeden, maar dat ligt iets ingewikkelder.

Het CvTE wil leerlingen niet helpen, of kapotmaken, die willen gewoon – zoals ik al zei – elk jaar een examen van eenzelfde niveau. Ze kijken natuurlijk met een schuin oog naar alle klachten, maar uiteindelijk zien ze in de statistieken die docenten aanleveren via de WOLF-rapportage hoe de leerlingen het gedaan hebben. Dat interpreteren doen ze overigens niet zelf maar dat doet stichting Cito. Deze technische bepaling via de statistiek is de echte basis van de N-term. Op basis van allerlei signalen kan de vaststellingcommissie hier wel weer van afwijken.

Screenshot 2017-06-13 23.38.33

Zo heeft het CvTE op basis van de klachten dit jaar de N-term voor de vwo-examens Nederlands en Frans iets opgehoogd. Zo werd de N-term van Frans verhoogd naar een 0,5. Vermoedelijk was de technische vaststelling voor dit vak dus iets lager.

 

N-term zegt niks over feitelijke kwaliteit

De N-term heeft dus maar een functie: het gelijk trekken van het niveau over de jaren heen. Wat we er niet uit kunnen aflezen – en dit is een veelgebezigd misverstand – is of een examen goed was of niet. Daar is weer een andere methodiek voor, waar ik misschien later op terug kom. Het is dus niet zo dat N=1 de norm is. Maar door in de loop der jaren alle N-termen naast elkaar te zetten is er wel een beeld te vormen over hoe een examen zich qua moeilijkheidsgraad verhoudt tot eerdere of andere jaren – volgens Cito en CvTE dan.

Jaar 2015 2016 2017
N 0,5 0 0,5

Tabel 1: N-termen VWO Frans.

Bij het examen Frans kunnen we zien dat het examen van dit jaar als moeilijker werd beschouwd dan dat van vorig jaar, en even moeilijk als dat in 2015.

 

Absoluut en relatief normeren

Maar hoe wordt dit nu technisch bepaald?

Dat is een statistisch complex verhaal. Het niveau van de leerlingen kan van jaar tot jaar verschillen, terwijl ook de moeilijkheid van de examens van jaar tot jaar kan verschillen. Als dat niet zo was, was equivaleren niet nodig (zie tabel hieronder). Als de leerlingpopulatie verschilt, maar het examenniveau niet, dan maken ze het uiteraard slechter. Equivalering is dan onwenselijk.

Toetszwaarte verschilt niet Toetszwaarte verschilt wel
Leerlingpopulatie

verschilt niet

Equivalering niet nodig. Relatief normeren:

Gemiddeldes gelijktrekken

Leerlingpopulatie

verschilt wel

Equivalering niet wenselijk. Absoluut normeren

Post-test/pre-test/

Anchor in Package

Tabel 2: Equivaleringsopties.

Hoewel het aannemelijk is dat er verschillen bestaan tussen leerlingpopulaties per niveau per jaar heeft het Cito voor het CvTE becijferd dat het verschil – over het land – genomen marginaal is. Dat verschilt nooit meer dan -0,1 of 0,1 (in termen van de B-term).

Bij relatief normeren wordt er voor de bepaling van de N-term gebruik gemaakt van een referentie-examen: een examen dat door docenten, leerlingen en examenmakers als afgewogen qua inhoud, lengte en moeilijkheidsgraad is bevonden. Wat de leerlingen landelijk haalden voor zo’n examen wordt gebruikt om de N-term technisch te bepalen. Er wordt simpelweg geschoven met de term tot het resultaat van het nieuwe examen gemiddeld even goed uitvalt. Dat noemen we relatief normeren.

Maar hoewel het aannemelijk is dat leerlingpopulaties van jaar tot jaar niet verschillen, hoeft dat natuurlijk niet het geval zijn. Voor een aantal examens wordt er daarom gebruik gemaakt van de pretest/posttest-methode. Ook hier is het referentie-examen van belang. In de pre-test maken examenkandidaten, in de periode voor het examen, een test waarin zowel opdrachten van dit referentie-examen als van het nieuwe examen zitten. Zo kan het niveau van het nieuwe examen vergeleken worden met dat van het referentie-examen. Om dit allemaal statistisch te versterken maakt het CvTE ook gebruik van een post-test. Dit kent dezelfde opzet, maar dan kort na het examen.

Deze laatste methode kent veel nadelen. Ze moeten deze testen door minstens 200 leerlingen gemaakt zijn, die ook nog eens geen enkele weet mogen hebben van het referentie-examen. En dat is lastig aangezien dit referentie-examen een eerder examen is dat gewoon online te vinden is. Moeilijk te organiseren dus, en daarom gebeurt het ook niet bij alle examens.

Daarom – en ik begrijp dat ik een hele omweg heb gemaakt – daarom lijkt het CvTE zijn hoop zo te hebben gevestigd op de digitale examens, want daarmee kan het een veel werkbaardere equivaleringsmethode toepassen, namelijk de anchor in package.

 

Anchor in package

Het principe van anchor in package is eenvoudig. In een digitaal examen zitten een aantal opdrachten die ook in eerdere examens zaten. Dat zijn de ankeropgaven. Door te kijken naar hoe die gemaakt zijn ten opzichte van het vorige jaar kan gekeken worden of de leerlingpopulatie beter of slechter is, en daarmee kan dan ook worden gekeken of de overige opgaven moeilijker of niet moeilijker waren. Het voordeel is dus dat er niet aparte tests afgenomen hoeven te worden, de equivalering zit al in het systeem ingebakken.

Maar het is in deze methodiek dus wel nodig dat de ankeropgaven geheim blijven. Op verzoek van de Tweede Kamer en worden deze ankervragen na een tijdje wel vrijgegeven. Dat is kostbaar, want het ontwikkelen van examenvragen is duur, maar aan de andere kant zijn ankeropgaven, net als referentie-examens beperkt houdbaar bijvoorbeeld omdat de context – ‘het verhaaltje’ – veroudert.

 

Diploma-niveau behouden is een ingewikkelde kwestie

Het CvTE probeert dus op verschillende manieren het niveau van diploma’s gelijk te houden. Een diploma dat in 2017 is afgegeven is net zoveel waard als een diploma uit 2016. Daarvoor maakt het CvTE gebruik van diverse statistische methodes. Die traditionele methodes zijn niet zonder problemen.

 • Bij relatieve normering wordt ervanuit gegaan dat leerlingpopulaties niet verschillen, maar stel nu eens dat het zo wel is. Wanneer je toevallig in een goede lichting zit moet je dan een veel betere prestatie leveren dan wanneer je in een zwakke lichting zit. Niet helemaal eerlijk, en dus niet helemaal uitgesloten.
 • Bij absoluut normeren wordt pretest/posttest-methode gebruikt, maar daarvan is eigenlijk onduidelijk wat de betrouwbaarheid hiervan is.
 • De beste optie voor absoluut normeren, anchor in package, kan alleen in een digitale omgeving en vereist geheimhouding van opdrachten, wat politiek gevoelig ligt.

Net als zoveel andere dingen in het leven is er geen ideale oplossing.

Deze blog is een start van een serie over de digitale examens. Lees binnenkort op deze website deel 2.

Een register zonder nascholingsuren

Een register zonder nascholingsuren

(Dit blog werd eerder gepubliceerd voor de behandeling van de wet in de Eerste Kamer, en ivm de interconsultatie publiceer ik hem nogmaals)

Vóór alle commotie, vóór het advies van de Raad van State, voordat het register verplicht was of verplicht dreigde te worden, op dag één heb ik me ingeschreven voor het lerarenregister. Omdat ik sta voor de kwaliteit van mijn vak, en omdat ik deel wilde uitmaken van het ontwikkelen van het register.

In de tussentijd heb ik me regelmatig voorstander getoond van het lerarenregister. In het Alternatief I, bijvoorbeeld, als middel om de beroepseer van docenten te vergroten, in diverse interviews, in mijn column voor Trouw, en op diverse podia.

Dat betekent niet dat ik niet kritisch ben op onderdelen ervan, of op de inrichting van de beroepsorganisatie de Onderwijscoöperatie zelf. De afgelopen jaren hebben Jelmer Evers en ik op diverse manieren geprobeerd om het hele dossier een wat andere kant op te sturen. Bijvoorbeeld door onze samenwerking met de PvdA en VVD onder ‘Samen Leren’ hebben we geprobeerd om het eigenaarschap over het register echt bij leraren zelf te leggen, wat ten dele is gelukt.

Maar nu, nu de wet eenmaal is aangenomen – en collega’s kennelijk dachten dat de Tweede Kamer het wel zou blokkeren, zoals ze dat nu ook (naiëf) hopen over de Eerste Kamer – is de woede en het protest niet van de lucht. En dat is jammer, want het is een typisch geval van het kind en het badwater.

Ook nu het verplicht is ben ik niet tegen een lerarenregister, maar ik ben wel tegen een register waarin nascholingsuren bijgehouden moeten worden. Het grappige (nou ja..)  is dat men al zo’n beeld heeft van een register als een register waarin professionaliseringsuren afgevinkt moeten worden, dat vrijwel iedereen over het hoofd ziet dat er ook een andere optie is. Ik zal hieronder mijn gedachten hierover uiteenzetten en eindigen met het goede en het slechte nieuws.

 

Waarom een register hard nodig is

Ik denk dat een register twee doelen moet dienen:

Doel #1 Een register staat voor een veilige beroepsgroep

Als een leraar zich onzedelijk gedraagt tegenover zijn leerlingen dan is het vandaag de dag moeilijk om daar wat aan te doen. Een bestuur kan niet altijd aangifte doen, en bij een ontslag kan deze leraar gewoon weer op een volgende school aan de slag. Problemen moeten nu worden voorkomen door middel van een ‘Verklaring omtrent gedrag’, maar dat werkt dus vaak niet op sluitende manier.

Ik zou zeggen dit soort situaties bij uitstek een sprekend voorbeeld zijn van waarom er een professioneel register moet zijn. Zo iemand kan dan voor het leven geschrapt worden uit het register en mag dan ook nooit meer voor de klas staan. Dat vereist dan wel een beroepsethische code (die we niet hebben), en een tuchtcommissie (die er niet is), maar dit lijkt me nu juist het soort kwesties waar je je als beroepsgroep hard voor moet maken (en het niet moeten laten afhangen van schoolbesturen), en professioneel zelfreinigend vermogen nodig is.

Doel #2 Een register staat voor een kwalitatief sterke beroepsgroep

Voor iedereen die het in het register staat moet niet alleen gelden dat het veilig is dat ze voor de klas staan, maar ook dat ze kwalitatief goed zijn. De eerste voorwaarde is dan natuurlijk een bevoegdheid, maar hoe weet je nu of een leraar zoveel jaar na het halen van de bevoegdheid nog steeds goed is? Nu is het idee om iedere leraar 160 uur nascholing te laten registreren per 4 jaar, maar dat vind ik dus een slecht idee, want kwaliteit en cursusjes afvinken hebben niets met elkaar te maken.

 

Waarom een register zonder nascholingsuren?

De beste manier om te weten of iemand nog steeds goed is, is door een aantal observaties te doen in de les, en door middel van leerling- en collega-enquêtes, zoals we dat eerder in de wet BIO hebben afgesproken (2006). Als dat allemaal succesvol doorlopen is in vier jaar tijd dan lijkt me dat een ijzersterk herregistratiecriterium. Het enige wat dan nodig is voor herregistratie in het register is de schoolleider aan te laten geven of de leraar zich nog steeds adequaat ontwikkeld en functioneert met een ontwikkelingsportfolio in de hand.

Dit is niet alleen een subtiele oplossing – aangezien het nauw aansluit bij wat er al bestaat aan wet- en regelgeving –, het lost bovendien het probleem op dat professionalisering pas effectief kan zijn als professionalisering aansluit bij de individuele leerdoelen van een docent en de organisatiedoelen. De bureaucratie is te overzien (niet meer dan het nu is, of zou moeten zijn), en je krijgt écht antwoord op de vraag of iemand nog functioneert – en waarom zouden we een andere vraag willen beantwoorden?

Met het vinken van nascholingsuren zijn een hele rij problemen die ik gemakshalve maar even opsom, al zijn de meeste heel evident of eerder genoemd.

Punt #1 Een nascholingsregister voor leraren is in geen enkel ander land geslaagd.

Dacht je dat we het eerste land waren die dit onderneemt? Nope. Er zijn veel landen met registers, maar al die landen noemen nascholingsuren bijhouden een slecht idee. In Canada zijn ze er ooit aan begonnen, maar hebben ze het binnen een jaar stopgezet omdat het protest gewoon te groot was. Iets om over na te denken. Vrijwel alle andere landen hebben wel een verplicht register, maar zonder verplichting tot nascholing. Lerarenorganisaties proberen professionalisering van zo’n hoog niveau te ontwikkelen en aan te bieden dat het voor leraren aantrekkelijk wordt om er aan mee te doen.

Punt #2 Een nascholingsregister levert geen effectieve bijdrage aan kwaliteit van onderwijs

Een nascholingsregister is niet alleen ineffectief om te bepalen wie er nog steeds geschikt is om voor de klas te staan, het is ook geen geschikt middel om de kwaliteit van het lesgeven te vergroten aangezien het alleen gaat over individuele ontwikkeling en niet over hoe die aansluiten bij organisatiedoelen. Anders dan een advocaat is een leraar eigenlijk geen professional in de ware zin van het woord, maar uiteindelijk (en voor altijd) gewoon een werknemer. Je kan dus wel soebatten over welke nascholing ‘telt’ en welke ‘niet telt’. Maar in opzet is zo’n nascholingsregister al problematisch: of nascholing nu telt of niet, het zal nooit iets bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs.

Punt #3 De uitvoeringskosten zijn hoog/ verspilling van gemeenschapsgeld

Dat maakt het vermoedelijk extra bezwaarlijk dat de uitvoeringskosten gigantisch zijn. Dat er 300 pathologen zijn die gezamenlijk een registertje runnen en dat kunnen bolwerken, dat is natuurlijk heel andere koek dan de meer dan 250.000 leraren die door de bureaucratische molen moeten, en zo’n molen gaat het ook worden door het net zo te organiseren. Dat zijn niet alleen kosten aan de kant van Onderwijscoöperatie – denk aan alle administratieve handelingen, maar ook het valideren van nascholingsaanbod – maar ook aan de kant van scholen, als een leraar bezig is met bureaucratie kan hij namelijk niet bezig zijn met andere werkzaamheden (of andere bureaucratie), en als een leraar verplicht aan het nascholen is (meer dan hij nodig heeft) dan moet dat toch vervangen worden. Tijd is geld tenslotte. Heel veel tijd en geld, en het niet waard bovendien (zie punt #2).

Punt #4 De nascholingsbranche gaat wel floreren/ ook verspilling van gemeenschapsgeld

En niet alleen tijd kost geld, nascholing kost ook geld. Dat er allerlei manieren worden gevonden om geld te verdienen aan het register, zien we ook terug in andere landen. Is dat een probleem? Voor een sector die een aantal jaren kampt met onderfinanciering is dit een problematische nieuwe uitgavenpost, gezien het ook weinig oplevert voor de school (zie wederom punt #2). Een fiks probleem dus. Het is dan ook niet gek dat de bestuurderskoepels zich kritisch toonden over de wet om het Lerarenregister. Bestuurders en schoolleiders hebben net als leraren weinig om enthousiast over te zijn.

 

Goed nieuws en slecht nieuws

Het mooie is nu dat de wet rond het lerarenregister wel is aangenomen maar dat er over de herregistratiecriteria daarin niets is vastgelegd. De herregistratiecriteria worden uitdrukkelijk door de Onderwijscoöperatie zelf vastgelegd. Een nog op te richten Deelnemersvergadering van leraren krijgt besluitvormende zeggenschap over alle onderdelen van de ‘professionele keten’ dus ook over het register en de herregistratiecriteria. Het is dus heel goed mogelijk voor ons als leraren om een register te krijgen zonder nascholingsverplichting.

Dat is het goede nieuws.

Het slechte nieuws lijkt mij: dat is maar de vraag… Voor een orgaan dat is opgericht om de professionele governance te verbeteren is de eigen professionele governance maar matig op orde. Er is wel een Lerarenadviesraad, maar die heeft geen echte zeggenschap. En in het bestuur zit geen enkele leraar. Eigenaardig voor een beroepsorganisatie. Bij het vertrek van BON vroeg Ad Verbrugge zich natuurlijk terecht af met welk mandaat de voorzitter handelt, maar dat gaat eigenlijk voor eenieder in het bestuur op. De AOb verdedigt vurig het register, terwijl dat sentiment onder haar leden niet leeft, en datzelfde heeft Verbrugge natuurlijk ook gedaan, terwijl zijn eigen achterban er niet achter stond. Het lijkt mij dan ook dat de Onderwijscoöperatie naast de historisch gegroeide samenstelling ook een democratische samenstelling zou moeten genieten, met een voorzitter én bestuursleden die door leraren zelf verkozen zijn. Dat maakt het mandaat meteen duidelijk.

Een ander governancevraagstuk dient zich aan in relatie tot de financiering van de Onderwijscoöperatie.  Als beroepsgroep kun je heel wat willen, of iets anders willen, maar uiteindelijk is het zo dat wie betaalt bepaalt. Het is daarom verstandig om de financeringstroom van de OC te flippen: iedere leraar betaalt per jaar 100 euro om in het register te mogen staan. Voor die 25 miljoen die dat per jaar oplevert kan de beroepsorganisatie zich veel gezonder en onafhankelijk ontwikkelen. Dat hoeft een leraar niets te kosten, een permanente loonsverhoging van 10 euro per maand zou voldoende moeten zijn.

Kortom: als het op de beroepsontwikkeling aankomt zijn we nog steeds op de goede weg. Er zijn mogelijkheden genoeg voor ons als leraren om dit hele dossier naar onze hand te zetten. Maar dat vereist wel wat richting, een gedeelde visie, en vereende krachten. Van leraren.

(Op de AMWvB van het Lerarenregister loopt nog een internetconsultatie tot 31 mei 2017.  Reageer hier: https://www.internetconsultatie.nl/besluitlerarenregister)